onafhankelijk advies, slimmer beleggen

Algemene Leveringsvoorwaarden abonnementen beurswijzer.com

Artikel 1 Definities

Abonnee
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten.
Abonnementsovereenkomst
De overeenkomst tussen de Abonnee en de Uitgever, op grond waarvan de Abonnee tegen betaling een vooraf vastgesteld voor een bepaalde periode toegang krijgt tot de Digitale Publicatie. Onder Abonnementsovereenkomst wordt ook een overeenkomst voor een proefabonnement verstaan ongeacht of deze betaald of onbetaald is.
Algemene Leveringsvoorwaarden
Deze algemene leveringsvoorwaarden.
Digitale Publicatie
De door de Uitgever uitgegeven publicatie, beurswijzer.com, , die al dan niet toegankelijk is via websites, apps of andere digitale media.
Uitgever
Mediafin nv, gevestigd en kantoorhoudende te Havenlaan 86C b309, 1000 Brussel, België en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Brussel onder nummer 0404800301.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Uitgever en alle Abonnementsovereenkomsten. Met het sluiten van de Abonnementsovereenkomst verklaart de Abonnee zich bekend en akkoord met deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
2.2 Van het in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de Uitgever en de Abonnee worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.
2.3 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij de Uitgever en tevens op www.beurswijzer.com te raadplegen.
2.4. De Uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op www.beurswijzer.com. De gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementsovereenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gesloten.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Abonnementsovereenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van de Uitgever zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Dit betekent dat de Uitgever mag terugkomen op de aanbieding tot het moment waarop de Abonnee de aanbieding heeft geaccepteerd, of direct nadat de Abonnee de aanbieding heeft geaccepteerd.
3.2 Abonnementsovereenkomsten kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch worden gesloten. Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand als de Uitgever deze overeenkomst schriftelijk of elektronisch bevestigt aan de Abonnee of wanneer met de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst wordt begonnen.
3.3 De Uitgever mag een aanvraag voor een Abonnementsovereenkomst zonder opgaaf van reden weigeren.
3.4 Als de Abonnee de Abonnementsovereenkomst via de website van de Uitgever of de telefoon heeft afgesloten, mag hij de Abonnementsovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag van het aangaan van de Abonnementsovereenkomst. Om gebruik te maken van dit ontbindingsrecht dient de Abonnee contact op te nemen met de lezersservice van de Uitgever via 088-5459500.Het ontbindingsrecht geldt niet als de Uitgever met uitdrukkelijke toestemming van de Abonnee is begonnen met het verschaffen van toegang tot de Digitale Publicatie voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

Artikel 4 (Toegang tot de) Digitale Publicatie

4.1 De Uitgever zal zich, gedurende de looptijd van de Abonnementsovereenkomst, inspannen om de Digitale Publicatie tijdig voor Abonnee beschikbaar te maken. De Uitgever behoudt zich het recht voor om de Digitale Publicatie op weekenden en erkende feestdagen niet te laten verschijnen.
4.2 Het staat Uitgever vrij advertenties in de Digitale Publicatie op te nemen, mits deze duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.
4.3 De Uitgever verstrekt een persoonlijke en niet- overdraagbare login-code aan de Abonnee die krachtens de Abonnementsovereenkomst recht heeft op toegang tot de betreffende Digitale Publicatie. Het is de Abonnee niet toegestaan de login-code te exploiteren en/of in gebruik te geven aan derden. De Abonnee mag de betreffende Digitale Publicatie slechts voor eigen gebruik downloaden en/of uitprinten. Het is niet toegestaan de Digitale Publicatie of onderdelen daarvan anderszins te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.
4.4 Deze licentie op de content en de toegekende login mogen niet gelijktijdig op verschillende apparatuur worden uitgeoefend. De licentie is niet overdraagbaar aan derden, tenzij na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Uitgever.
4.5 Indien de Abonnee in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5.2 of indien tijdige betaling als vermeld in artikel 7 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden uitblijft, is de Uitgever gerechtigd de toegang tot de Digitale Publicatie te blokkeren en geblokkeerd te houden, onverminderd het recht van de Uitgever om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de Abonnee te verhalen.
4.6 De Abonnee kan klachten over de (geweigerde) toegang tot de Digitale Publicatie melden bij de lezersservice van de Uitgever. De Uitgever zal zich vervolgens inspannen om toegang tot de Digitale Publicatie alsnog mogelijk te maken.
4.7 Klachten met betrekking tot de toegang tot de Digitale Publicatie geven de Abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementstarief geheel of gedeeltelijk op te schorten.
4.8 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van een deel van het door hem betaalde abonnementstarief indien er gedurende een of meerdere dagen geen toegang is tot de Digitale Publicatie als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Artikel 5 Gebruiksrecht

5.1 Voor zover technisch mogelijk en door Uitgever voorzien, mag de Abonneevoor backup-doeleinden en voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, een kopie van de inhoud van de Digitale Publicatie maken en/of deze geheel of gedeeltelijk afdrukken of downloaden, op voorwaarde dat alle eigendoms- en auteursrechtaanduidingen en andere mededelingen die op haar inhoud van de Digitale Publicatie vermeld worden, ook goed zichtbaar en onuitwisbaar op de reservekopie komen te staan. Abonnee verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden expliciet worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Abonnee is uitgesloten.

Artikel 6 Betaling

6.1 Facturen voor digitale publicatie worden verstuurd door De Persgroep Nederland, namens Mediafin nv.
6.2 De Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de abonnementstarieven te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse indexatie. De Uitgever zal een tariefswijziging tijdig en door middel van publicatie op www.beurswijzer.com meedelen aan de Abonnee. Het gewijzigde abonnementstarief is vanaf de eerstvolgende betaalperiode van toepassing op alle lopende Abonnementsovereenkomsten.
6.3 De Abonnee verplicht zich binnen achttien dagen na factuurdatum tot betaling van de hem door de Uitgever toegezonden factuur over te gaan. Bij overschrijding van deze termijn behoudt de Uitgever zich het recht voor de (uitvoering van de) Abonnementsovereenkomst op te schorten dan wel te ontbinden en toegang tot de Digitale Publicatie te staken, zonder dat het bepaalde van artikel 4.8 van toepassing is, en over te gaan tot het instellen van een incassoprocedure. Bij overschrijding van een betaaltermijn is de Abonnee van rechtswege in gebreke en is de Abonnee vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd, berekend over het openstaande bedrag en zijn de kosten als gevolg van de incasso, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de Abonnee.
6.4 Het storneren van een door de Uitgever (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat de Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.
6.5 Vragen en reclamaties met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan de lezersservice van de Uitgever te worden gericht.

Artikel 7 Registratie en wijzigingen

7.1 Abonnee verplicht zich om:
a) bij het aangaan van een Abonnementsovereenkomst correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken; en
b) de onder a) genoemde informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk en uit eigen beweging te actualiseren.
Uitgever behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, toegang tot de Digitale Publicatie op te schorten.
De Abonnee dient wijzigingen in de naamsvermelding en/of adressering van de Abonnementsovereenkomst, waaronder begrepen factuuradres, tenminste drie werkdagen voorafgaand aan de gewenste wijziging aan Uitgever te verstrekken.

Artikel 8 Duur en beëindiging van de Abonnementsovereenkomst

8.1 De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de overeengekomen periode.
8.2 De Abonnementsovereenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd met perioden van telkens maximaal drie maanden en tegen het op dat moment geldende abonnementstarief, tenzij de Abonnee uiterlijk één maand voor afloop van de lopende abonnementsperiode de Abonnementsovereenkomst opzegt.
8.3 De Abonnee kan de Abonnementsovereenkomst middels het contactformulier op www.beurswijzer.com. opzeggen als ook telefonisch of schriftelijk via de in het colofon van de Krant of op www.beurswijzer.com vermelde contactgegevens.
8.4 Indien de Abonnementsovereenkomst een proefabonnement betreft, dan eindigt de Abonnementsovereenkomst van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen periode.
8.5 Indien de Uitgever de Abonnementsovereenkomst voor bepaalde tijd op grond van artikel 6.2 ontbindt, is de Abonnee aansprakelijk voor alle schade die de Uitgever lijdt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de abonnementstarieven die zijn verschuldigd over de resterende duur van de bepaalde contractsperiode.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Uitgever streeft ernaar dat (de inhoud van) de Digitale Publicatie juist, volledig en actueel is. Uitgever verstrekt echter geen garanties dat (de inhoud van) de Digitale Publicatie juist, volledig of actueel is.
9.2 Uitgever is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, zowel directe of indirecte, die de Abonnee zou lijden als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de middels (de inhoud van) de Digitale Publicatie of als gevolg van het niet dan wel niet-tijdig verzorgen van toegang tot de Digitale Publicatie.
9.3 Uitgever behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande kennisgeving de opbouw, de inhoud van de Digitale Publicatie te optimaliseren of aan te passen. Een (tijdelijk) oponthoud of onbeschikbaarheid kan geen aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
9.4 De Digitale Publicatie kan links bevatten naar websites van derden. Dit betekent niet dat Uitgever deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin verstrekt Uitgever enig garantie ten aanzien van de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Uitgever kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan websites van derden.

Artikel 10 Disclaimer

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Beurswijzer.com kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst of verlies n.a.v. de verstrekte informatie of het gebruik ervan.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Indien aan de zijde van de Uitgever sprake is van overmacht, heeft de Uitgever het recht om uitvoering van de Abonnementsovereenkomst op te schorten zolang de overmachttoestand voortduurt dan wel, naar keuze van de Uitgever, de Abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Uitgever onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichting(en) in redelijkheid niet van de Uitgever kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Abonnementsovereenkomst te voorzien was.
11.2 Indien de overmachttoestand aan de zijde van de Uitgever langer dan twee maanden voortduurt, heeft de Uitgever het recht de Abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11.3 In geval van overmacht is de Uitgever niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan de Abonnee.

Artikel 12 Privacy

De door de Abonnee aan de Uitgever verstrekte gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat onder meer wordt gebruikt voor de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst. Het privacybeleid van de Uitgever is hier te vinden.

Artikel 13 Intellectuele Eigendomsrechten

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en merkrechten, ten aanzien van (de inhoud van) de Digitale Publicatie berusten bij de Uitgever c.q. de betreffende auteur(s) c.q. de betreffende nieuwsdienst. Al deze rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.
13.2 Er mag niets door of met medewerking van de Abonnee uit de Digitale Publicatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle Abonnementsovereenkomsten en deze Algemene Leveringsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit Abonnementsovereenkomsten en/of deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Artikel 15 Dwingend recht

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en/of van een Abonnementsovereenkomst in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal de Uitgever deze vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de vervallen bepaling.

Artikel 16 Derden

De Uitgever is bevoegd om bij de totstandkoming en uitvoering van Abonnementsovereenkomsten gebruik te maken van derden.
Brussel, 31 januari 2014.