onafhankelijk advies, slimmer beleggen

De 'BW 4x4' selectiemethode

29 januari 2014

Sinds het voorjaar van 2011 goten we enkele waarderings- en selectiemethodes die we al jaren toepassen in een systematiek: de BW 4x4 strategie.

 


►►Klik hier en ontdek onze BW 4x4 selectiewaarden.◄◄

Vier pijlers

Een kandidaat ‘4x4’ moet in eerste instantie al aan één en liefst meerdere investeringspijlers voldoen. Hoe meer pijlers, hoe meer de investeringscase wordt ondersteund.

■ Valuewaarden

 Aandelen die onder hun 'economische', 'echte' waarde noteren, genieten onze aandacht. Althans als zij over voldoende troeven beschikken waardoor de onderwaardering op termijn kan weggewerkt worden. Meerdere parameters komen daarbij in aanmerking. Bij holdings kijken we vooral naar de onderwaardering ten opzichte van de intrinsieke waarde, die we vervolgens vergelijken met de historische décote. Ter info: de gemiddelde onderwaardering van de jongste 5 jaar vindt u terug in de advieslijsten. Is de geboden korting historisch groot en hebben ook de betrokken aandelen in portefeuille veel stijgingspotentieel, dan wijst dat uiteraard op een mooie koopkans.
Voor industriële en commerciële bedrijven zijn andere parameters van belang, zoals het eigen vermogen. Deze 'boekwaarde' dient echter steeds in perspectief geplaatst te worden: een hoog cijfer impliceert niet altijd dat een bepaald aandeel koopwaardig is. Vergelijken met sectorgenoten en rekening houden met andere boekhoudkundige gegevens zoals de 'goodwill' is de boodschap. Voor cyclische bedrijven zal de markt omwille van de grote winstschommelingen veiligheidshalve een relatief grotere boekwaarde eisen. Winstgevende bedrijven met een stabiele winstgroei noteren tot soms meerdere keren hun boekwaarde.
Behalve de boekwaarde kijken we ook naar andere value-elementen zoals de waarde van het vastgoed in een bedrijf. Dat kan vergeleken worden met de marktkapitalisatie van het betrokken aandeel. Er dient eveneens nagegaan te worden in welke mate de marktwaarde van het vastgoed de aangegeven waarde in de boekhouding (jaarlijkse afschrijvingen) overschrijdt.
We kijken tevens naar andere waardevolle componenten zoals de nettokaspositie, financiële (beursgenoteerde) deelnemingen, de waarde van dochtermaatschappijen, ...

■ Dividendwaarden

 Hoogrentende aandelen zijn een aparte categorie dat een woordje uitleg behoeft. Net omdat hun dividend een belangrijke component is in de totale return voor de aandeelhouder, schommelen deze aandelen minder fors. Zij houden bijgevolg beter stand in moeilijke beurstijden, doch zullen in een haussebeweging ook wat achter blijven. Wie dus volop op een beursstijging mikt, kiest beter geen dividendwaarden. Toch verdienen zij in een uitgebalanceerde portefeuille hun plaats, zeker voor wie wat 'rust' wil inbouwen.
Enkele opmerkingen inzake dividendwaarden.

  • Het zijn zeker niet de hoogstrentende aandelen die het meest interessant zijn. Bedrijven die soms tot 10% en meer dividendrendement bieden, dreigen in veel gevallen hun dividend te moeten verlagen.
  • U bent beter af met aandelen die enkele procenten minder opleveren en die dat dividend de komende jaren kunnen handhaven of zelfs nog verhogen. De duurzaamheid van het dividend is met andere woorden van belang. Daarvoor zijn twee zaken bepalend: de winstevolutie en de pay-outratio.
  • Zijn de winstvooruitzichten voor de komende jaren gunstig, dan onderstreept dit het duurzame karakter van het dividend.
  • De pay-outratio geeft dan weer aan hoeveel procent van de winst wordt uitgekeerd. Is dat een laag percentage, dan rest er in een zwakker jaar alsnog voldoende winst om het dividend te handhaven. Een bedrijf dat reeds het grootste gedeelte van de winst uitkeert, zal bij een gevoelige winstdaling niet anders kunnen dan het dividend te verlagen.

 

■ Duurzame groeiers

Aandelenkoersen volgen op lange termijn de winstevolutie van de betrokken bedrijven. Daarom is het belangrijk om naar bedrijven te zoeken met duurzaam mooie winstgroeivooruitzichten. Zo kunnen bepaalde bedrijven profiteren van bepaalde zogenaamde megatendensen die zich wereldwijd voordoen: zoals de vergrijzing van de bevolking, de milieuproblematiek, het energievraagstuk, de structureel stijgende voedselvraag, de activiteiten in groeilanden, ...
Uiteraard moet het rendabele groei betreffen. Dat kan op individueel bedrijfsniveau zijn (stockpicking) of zelfs een hele sector beslaan. Zo schuiven we expliciet de sector van de toeleveranciers aan de olie- en gassector naar voor. Het spreekt voor zich dat aandelen met duurzame groeiperspectieven relatief langer in de portefeuille mogen huizen, tenzij uiteraard de waardering de spuigaten uitloopt.

Beloftes & turnarounds

Onder deze pijler vallen doorgaans aandelen met een hoger dan gemiddeld risico. Dat houdt tevens in dat de geïnvesteerde bedragen per aandeel, maar ook in totaliteit, beperkt dienen te zijn. Een turnaround is een bedrijf dat vanuit een nare positie opnieuw boven water weet te komen. Kan het betrokken bedrijf bevestigen, dan weekt dit een groter dan gemiddeld stijgingspotentieel voor het aandeel los. Een turnaround kan variaties kennen. Sommige bedrijven pakken hun structurele problemen met succes aan door hun activiteiten te heroriënteren. Komaf maken met te zwaar door schulden belaste balansen, kan eveneens tot een structurele winstverbetering leiden. Uiteraard dienen voor een verbetering van de rendabiliteit de specifieke marktomstandigheden mee te zitten.
Met beloftes kan op een groot koerspotentieel worden gemikt, doch hier is wel wat meeval mee gemoeid. De grote kansen moeten immers daadwerkelijk nog gematerialiseerd worden. Als grote voorbeeld zijn er de biotechbedrijven: zij kunnen fors hoger ingeval van een succesvolle ontwikkeling van een geneesmiddel, doch kunnen ook haast waardeloos worden als er niets uit de bus komt. Ook nieuwe technologieën kunnen veel waarde creëren of alweer snel voorbijgehold zijn. Doseren is de boodschap.

Vier criteria

Als een aandeel onder één of meerdere pijlers valt, toetsen we het vervolgens af op vier beleggingscriteria. Voldoet een aandeel aan elk van deze criteria, dan krijgt het een BW 4x4 Onderscheiding opgekleefd. Dat wil echter niet zeggen dat u geen aandelen mag kopen die niet aan de vier criteria voldoen. BW 4x4’s zijn immers schaars en duiden op een uitmuntende kwaliteit. Andere aandelen met een lager kwaliteitsgehalte kunnen ook koopwaardig zijn, maar hier zijn de risico’s om diverse redenen van een ander kaliber.

■ Waardering

We kijken na of het betrokken aandeel goedkoop is. Duur en goedkoop zijn uiteraard relatieve begrippen, zodat de waarderingen steeds gekaderd dienen te worden (bijv. context van de conjunctuurcyclus) en vergeleken met sectorgenoten. Kwantificeerbare factoren vertellen overigens niet alles, ook de kwaliteit van het management wordt onmiddellijk bij de algemene waardering van een aandeel betrokken. Elke waarderingsparameter moet geïnterpreteerd worden en heeft op zich slechts een beperkte waarde. Het is immers als op meerdere parameters goed gescoord wordt, dat de lage waardering van een aandeel blijkt.

De meest gehanteerde waarderingsparameters zijn :

  • de koers-winstverhouding Aangezien er veel winstdefinities zijn en de winst vaak erg volatiel is, moet omzichtig met de k/w omgesprongen worden.
  • de koers-boekwaarde Deze ratio is een vaste waarde in het waarderingsspectrum, maar dient eveneens gekaderd te worden (zie ook bij ‘valuewaarden’).
  • EV/EBITDA Een door ons veel gehanteerde maatstaf is EV/EBITDA, waarbij EV staat voor ‘entreprise value’ (= marktkapitalisatie plus netto schulden) en EBITDA voor de bedrijfscashflow. Belangrijk, omdat deze waarderingswijze rekening houdt met de schulden. Ook hier gaan we telkens weer vergelijken met de zogenaamde ‘peers’.
  • Meer academische modellen Dividend Discount Model (DDM) en Discounted CashFlow (DCF) hebben hun waarde, maar ontbreken het element interpretatie.

►►Klik hier en verneem meer over onze waarderingscriteria.◄◄

■ Vooruitzichten

Een aandeel mag dan al goedkoop en gezond zijn, als de vooruitzichten tegenzitten is het alsnog geen goed idee om het op te pikken. Om die vooruitzichten goed te kunnen inschatten is specifieke kennis van het bedrijf en zijn sector vereist. We kijken vooral naar bepaalde marktontwikkelingen, prijsevoluties (vraag- en aanbodsituaties), de evolutie van het orderboek, nieuwe contracten, ... En dat is voor elk bedrijf uiteraard anders. Voor een bedrijf als Nyrstar zullen we bijvoorbeeld de evolutie van de dollar (USD én AUD) en zinkprijs (maar ook goud en zilver) in de gaten houden. Commentaren van sectorgenoten over de evolutie van de marktomstandigheden zijn al eveneens belangrijk om de vooruitzichten te kunnen inschatten. Voor bedrijven onder de pijler ‘duurzame groeiers’ is het doorgaans gemakkelijker om die klus te klaren. Het is alleszins belangrijk dat het ‘momentum’ mee zit.

■ Balans

De gezondheid van de bedrijfsbalans is essentieel bij de risico-inschatting. Zeker in een moeilijke macro-economische omgeving kunnen te hoge schulden waardevernietigend zijn (gedwongen desinvesteringen, kapitaalverhogingen, ...). Bedrijven met geld op de bankrekening kunnen dan weer inpikken op de kansen die de markt biedt.
De schuldgraad (netto schulden versus eigen vermogen) is een van de vaak gehanteerde criteria om de gezondheid van een bedrijf te taxeren. Dit cijfer op zich zegt niet altijd alles. Sommige bedrijven/sectoren kunnen omwille van hun visibele cashflow een hogere schuldgraad aan dan andere. Schulden zijn dus ook relatief en te ‘kaderen’. We zijn ook geïnteresseerd wat de verhouding is tussen de cashflow en de schulden. En hoe dat de schuldenstructuur er uit ziet: wanneer vervallen de schulden en welke intresten worden aangerekend? Zijn er bankconvenanten, en zo ja dewelke? Zijn er activa die snel ten gelde gemaakt kunnen worden? In welke munten werden de schulden aangegaan.
U merkt dat de ontleding van de financiële gezondheid van een bedrijf geen sinecure is, maar alleszins wel broodnodig. Om een BW 4x4 Onderscheiding te kunnen krijgen, mag de balans hoe dan ook geen (potentiële) belemmering zijn.

►►Klik hier en ontdek onze manier van analyse van de balans van een bedrijf.◄◄


■ Triggers

Beleggen is een kwestie van keuzes maken. Vandaar dat u beter uw peilen richt op aandelen waarvoor zogenaamde koerstriggers aanwezig zijn: elementen die in de komende weken/maanden een hogere beurskoers kunnen in gang zetten. Die kunnen van allerhande oorsprong zijn. De start van een inkoopprogramma van eigen aandelen is alvast een plausibele trigger, omdat het vaak duidt op een onderwaardering van het aandeel op de beurs en voor een daadwerkelijke vraag naar het aandeel zorgt. Een lage waardering kan in combinatie met een consolidatietrend in de betrokken sector voor een speculatief overnametintje zorgen. Fusies en overnames zijn sterke potentiële koerstriggers, doch hiermee is altijd wel wat geluk gemoeid. Maar factoren zoals de (evolutie van de) free float en de aandeelhoudersstructuur kunnen de kansen optimaliseren. Triggers zijn mogelijk te vinden in de nieuwsflow van een bedrijf (data publicatie cijfers belangrijk), eventuele indexopnames, afsplitsingen die aandeelhouderswaarde bloot leggen, couponuitkeringen, ... 
En vergeet ook de kracht van technische analyse niet: bepaalde koerspatronen kunnen een koersuitbraak of -versnelling aankondigen. Meer details over technische analyse vindt u op de website.

►►Klik hier en ontdek de verschillende koerstriggers.◄◄